v Home   v Webhosting   v Domeinnaam   v Verhuisplan   v Voorwaarden   v Contact

 
 

Algemene Voorwaarden

voorwaarden

1. Definities

a. Opdrachtgever: ParochieNet, internet service provider.
b. Overeenkomst: elk akkoord dat tussen ParochieNet en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, voor zover door beide partijen aanvaard, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering en of bevestiging van dat akkoord.


2. Toepasselijkheid / wijziging van deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door ParochieNet worden gedaan of gesloten. Tevens op alle door ParochieNet ontvangen orders van de klant, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door ParochieNet voor de klant worden verricht of gemaakt.
b. Indien ParochieNet overgaat tot wijziging van deze algemene voorwaarden, gaat deze in binnen een maand na bekendmaking of op nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina's van ParochieNet Indien de klant de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de gelegenheid schriftelijk (dus niet per e-mail) tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging jegens deze klant niet van toepassing is. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijziging – stilzwijgend – te hebben aanvaard. Bij hernieuwing van het contract dient akkoord gegaan te worden met de nieuwe algemene voorwaarden.

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege ParochieNet gedaan, zijn vrijblijvend, behalve indien dit door ParochieNet schriftelijk of per e-mail anders vermeld is.
b. Een offerte of aanbieding gedaan door ParochieNet heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Duur van een overeenkomst

a. Een internetdiensten-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Zes weken voor het einde van deze periode wordt de klant per e-mail een nieuwe factuur toegezonden en wordt de overeenkomst terug met 12 maanden verlengd. Indien de klant de overeenkomst wil stopzetten, dient deze ten laatste vier weken voor het einde van de overeenkomst een schriftelijk opzeggen per e-mail te sturen en hievan ook bevestiging krijgen.

5. Ontbinding van een overeenkomst

a. ParochieNet is te allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant dan gehouden te betalen voor (opgeschorte) diensten, producten en /of eventuele extra werkzaamheden als genoemd in art. 6 lid b.

6. Prijswijzigingen en extra kosten

a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor het gebruik maken van de diensten van ParochieNet door de klant een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien dit zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, doch deze heeft alsdan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt zich – stilzwijgend – akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.
b. Voor zover ParochieNet ten behoeve van de klant extra werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht of als een goed zaakwaarnemer) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.
c. Het overschrijden van de maximale hoeveelheid dataverkeer per maand van een hostingpakket wordt extra in rekening gebracht volgens de prijzen vermeld op onze website. Hierbij geld dat de logfiles en administratie van ParochieNet het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer en zijn derhalve bepalend, behoudends tegenbewijs door de klant. De maximale hoeveelheid dataverkeer per maand van een hostingpakket is niet overdraagbaar naar een andere maand.
d. Wanneer de klant het maandelijks volume overschrijdt wordt de website automatisch op suspended gezet en is bijgelolg niet meer bereikbaar. Het overschreden datavolume wordt niet in rekening gebracht als de klant beslist de website op suspended te laten staan tot de volgende maand. Wanneer de klant z'n website terug online wil en akkoord gaat met de aankoop van het extra volume, wordt de website met onmiddellijke ingang terug online gezet.

7. Betaling

a. Facturen dienen door de klant te zijn voldaan binnen 10 dagen na factuurdatum. Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de klant aansprakelijk voor de door ParochieNet geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling. Indien ParochieNet tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan, met een minimum van € 50,- EURO en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant.
b. Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik maken van de diensten van ParochieNet en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam eigendom van ParochieNet, zulks ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven. ParochieNet draagt geen enkele verantwoordelijkheid/ aansprakelijheid voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.
c. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op ParochieNet te verrekenen met aan ParochieNet verschuldigde gelden.

8. Levering/levertijd internetdiensten

a. Een overeengekomen leveringtermijn is niet fataal. Mocht de klant bij aanvang van de overeenkomst menen dat zijdens ParochieNet geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de klant ParochieNet in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan ParochieNet zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.
b. Behalve de hiervoor genoemde restitutie kan de (potentiele) klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door ParochieNet van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ParochieNet.

9. Verplichtingen van de klant

a. De klant zal de systemen van ParochieNet niet beschadigen en start geen processen/proramma's op de computers van ParochieNet waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen en/of overige internetgebruikers zouden kunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij anders is overeengekomen.
b. Schade aan ParochieNet of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met het vorige lid kan op de desbetreffende klant worden verhaald.
c. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en aan de klant ter beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: Spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail) Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met het intellectuele eigendom van derden. Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
d. Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant dit rechtvaardigt heeft ParochieNet het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling deze overeenkomst te beëindigen, zulks zonder restitutie van reeds betaalde gelden/facturen.
e. Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende recht aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij ParochieNet hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
f. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van ParochieNet gebruik te laten maken, tenzij schriftelijk anders met ParochieNet is overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid

a. ParochieNet staat er niet voor in dat het gebruik van Internet door de klant via de diensten van ParochieNet geschikt is voor het doel dat de klant daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan ParochieNet kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. ParochieNet zal de klant zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De klant doet afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.
b. ParochieNet is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met een klant – behoudens opzet of grove schuld – als uiteraard ook bij overmacht, niet aansprakelijk voor door de klant eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.
c. ParochieNet is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door de in artikel 9 genoemde gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaart ParochieNet tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
d. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. ParochieNet is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienst-verlening. ParochieNet is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de klant op haar systemen worden geplaatst.
e. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op ParochieNet te verrekenen met aan ParochieNet verschuldigde gelden.
f. Door het opdracht geven tot verhuizing van een domeinnaam, verklaart de klant eigenaar te zijn van de domeinnaam. Bij een verhuizing onder valse voorwendselen van de klant (de klant blijkt niet eigenaar te zijn) is ParochieNet niet aansprakelijk voor de door de klant veroorzaakte eventuele geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, zoals het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die hij in verband daarmee kan veroorzaken. ParochieNet zal gegevens aan belanghebbenden verstrekken ten behoeve van opsporing indien nodig.

11. Kwaliteit en aansprakelijkheid vervaardigingsdiensten

a. ParochieNet verbindt zich in de overeenkomst om zich in te spannen producten te leveren die de prestaties leveren zoals door de klant verzocht en in de offerte beschreven. De kwaliteit van het product wordt mede bepaald door het door de klant aangeleverde materiaal, waarvoor ParochieNet uiteraard niet kan instaan en geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.
b. Voor zover een product daadwerkelijk niet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst zou beantwoorden en sprake is van een toerekenbare tekortkoming door ParochieNet, is ParochieNet uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel van het vervaardigde product, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding.
c. De klant is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door hem gebruikte hardware en/of randapparatuur waarop door ParochieNet vervaardigde producten dienen te werken. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid te zorgen voor apparatuur die voldoet aan de vereiste technische specificaties, althans deze correct aan ParochieNet door te geven voor zover vereist voor het vervaardigen van het betreffende product.
d. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op ParochieNet te verrekenen met aan ParochieNet verschuldigde gelden.

12. Geschil

a. Alle overeenkomsten die ParochieNet sluit zijn onderworpen aan de Belgische en/of Nederlandse wetgeving. Bij geschillen zullen de bevoegde instanties uitsluitsel geven.


 
© ParochieNet - Disclaimer

Contact: ParochieNet -